Regulamin szkoleń i konsultacji

Home » Regulamin szkoleń i konsultacji

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zapisów na szkolenia, warsztaty i konsultacje oferowane przez firmę PM Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej. 
 1. Uczestnik szkolenia/warsztatu/konsultacji jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptacji jego postanowień przed dokonaniem zapisu na szkolenie/warsztat/konsultację. 

II. Zapisy na szkolenia, warsztaty i konsultacje 

 1. Zapisy na szkolenia, warsztaty i konsultacje odbywają się za pośrednictwem strony internetowej grupapm.com.pl. 
 1. Aby dokonać zapisu na szkolenie lub konsultację, Uczestnik powinien wybrać interesujące go wydarzenie, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać opłaty za udział. 
 1. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu/warsztacie/konsultacji powinna zostać przekazana w terminie wskazanym w mailu zwrotnym, w przeciwnym przypadku zapis może zostać anulowany.

III. Odwołanie szkolenia/warsztatu/konsultacji przez firmę organizującą 

 1. PM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/warsztatu/konsultacji z ważnych przyczyn, takich jak: brak wymaganej liczby uczestników, problemy techniczne, choroba prowadzącego, itp. 
 1. W przypadku odwołania wydarzenia przez firmę organizującą, uczestnikom zostanie zaproponowany nowy termin lub pełny zwrot opłaty za udział. 

IV. Rezygnacja uczestnika z udziału 

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu/warsztacie/konsultacji, informując o tym firmę PM Sp. z o.o. za pośrednictwem e-maila, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem spotkania. 
 2. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w szkoleniu/warsztacie/konsultacji później niż 7 dni przed planowanym terminem spotkania, wniesiona opłata przepada.

V. Postanowienia końcowe 

 1. PM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na stronie internetowej grupapm.com.pl. 
 1. W przypadku pytań dotyczących niniejszego regulaminu prosimy o kontakt przez stronę internetową grupapm.com.pl. 
 1. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w miejscu siedziby firmy PM Sp. z o.o. 
 1. Uczestnik, dokonując zapisu na szkolenie/warsztat/konsultację, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PM Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją szkolenia/warsztatu/konsultacji oraz zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych. 
 1. PM Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych uczestników i nieudostępniania ich osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo. 
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w szkoleniach i konsultacjach organizowanych przez PM Sp. z o.o.