ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW

Home » Zarządzanie Portfelem Projektów – szkolenie

Zarządzanie portfelem projektów to jeden z obszarów zarządzania strategicznego organizacją związany z podejmowaniem działań w celu synchronizacji oraz priorytetyzacji wielu jednocześnie realizowanych projektów w organizacji.

OPIS SZKOLENIA

Zarządzanie portfelem projektów jest naturalną drogą rozwoju kultury projektowej organizacji, stanowiąc kolejny krok po wdrożeniu metodyki zarządzania projektami. Kurs jest skierowany do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla.

Program szkolenia oparty jest o powszechne modele zarządzania portfelem i programem projektów oraz dobre praktyki i techniki zarządzania projektami.

Podczas kursu uczestnicy poznają cykl zarządzania portfelem obejmujący tworzenie strategii portfela, ocenianie projektów na etapie przyjmowania ich do portfela, hierarchizowanie projektów w portfelu, selekcjonowanie projektów celem równoważenia portfela oraz zarządzanie aktywnymi projektami. Podczas szkolenia omawiana jest również funkcja i zadania Biura Zarządzania Portfelem Projektów (PMO) oraz jego rola i pozycja w organizacji. Omówione zostaną także narzędzia informatyczne, które pomagają w dostarczeniu danych zarządczych tzw. pulpit (dashboard) portfela.

Warto w szkoleniu wziąć udział jeśli w Twojej organizacji:

 1. Zdarzają się sytuacje, w których zespół oddelegowany do zadania projektowego dostaje w tym samym czasie inną pracę do wykonania
 2. Konieczne są do podjęcia decyzje, które z realizowanych przedsięwzięć ma priorytet nad innymi pracami
 3. Realizowanych jest wiele projektów jednocześnie przy wykorzystaniu wspólnej puli zasobów
 4. Niezbędna jest strategiczna informacji ile i jakich projektów organizacja jest w stanie przyjąć (capacity i capability)
 5. Jaki jest status realizowanych projektów i którymi należy zainteresować w pierwszej kolejności
 6. Brakuje systemu IT, który jest tzw. jednym źródłem prawdy na temat projektów

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili

 • Określić strategię portfela, a więc powiedzieć które projekty i w jakim stopniu realizują cele organizacji, a jakich projektów brakuje, aby te cele były realizowane
 • Dokonać oceny projektu w oparciu o obiektywne wskaźniki przed decyzją o zgodzie na jego realizację
 • Równoważyć portfel pod względem poziomu ryzyka, rodzaju projektu oraz spodziewanych korzyści
 • Monitorować stan portfela
 • Zaplanować pracę zespołu strategicznego ds. portfela tzw. rady portfela i zarządzać cyklicznymi spotkaniami

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wdrożenie, utrzymywanie i pomiary portfela
 • Siedem kroków wdrożenia
 • Poziom dojrzałości organizacji
 • Planowanie strategiczne
 • Budżetowanie i alokacja zasobów
 • Zarządzanie wydajnością
 • Pryncypia zarządzania portfelami
 • Cykl definiowania portfela
 • Nadawanie priorytetów
 • Równoważenie
 • Planowanie
 • Cykl dostarczania portfela
 • Role w zarządzaniu portfelem
 • Strategia portfela
 • Plan dostarczania portfela
 • Dashboard menadżerski

Przedstawiony program szkolenia jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb możemy go zmodyfikować, rozszerzyć lub połączyć z innymi oferowanymi przez nas programami szkoleniowymi.

Zapraszamy do kontaktu