ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA KADRY STRATEGICZNEJ

Home » Zarządzanie projektami dla kadry strategicznej

Celem warsztatów adresowanych do kadry zarządzającej firm jest przedstawienie korzyści z wdrożenia metodyki zarządzania projektami oraz wskazanie roli Zarządu oraz kierowników wyższego i średniego szczebla zarządzania w realizacji projektów.

OPIS SZKOLENIA

Czego może oczekiwać władza strategiczna od kierownika projektu? Jakich ingerencji w projekt i w których momentach może się domagać kierownik projektu od szczebla strategicznego? Jak ułożyć efektywnie współpracę pomiędzy szczeblami operacyjnym i strategicznym, aby zmaksymalizować szansę na sukces projektu oraz ograniczyć ryzyko porażki? Jak wdrożyć kulturę projektową w organizacji? Szkolenie podczas którego odpowiemy na te pytania adresowane jest do członków Zarządu oraz dyrektorów i kierowników wyższego i średniego szczebla zarządzania biorących udział w projektach bądź będących bezpośrednimi lub pośrednimi beneficjentami projektów poprzez eksploatację produktów projektów, udostępnianie zasobów na rzecz projektów bądź określających cele biznesowe.

Projekt, jako przedsięwzięcie tymczasowe wymaga zaangażowania interdyscyplinarnych zespołów, których członkowie są zwykle pracownikami różnych działów firmy. W ten sposób projekt przecina w poprzek typową strukturę macierzową organizacji wymagając specyficznych metod zlecania i koordynacji prac. Brak metodycznego podejścia prowadzi zwykle do konfliktów zasobów, sprzecznych celów projektowych i operacyjnych, braku spójności projektów ze strategią firmy. W tej sytuacji niezwykle istotna jest integrująca rola wyższego i średniego szczebla zarządzania, oraz zrozumienie mechanizmów zachodzących w projekcie i na styku projektu z organizacją. Biorąc pod uwagę najważniejsze czynniki sukcesu projektów, którymi są wsparcie kierownictwa organizacji i zaangażowanie użytkowników produktów projektów, udział Zarządu i wyższego kierownictwa w strategicznym zarządzaniu projektami staje się kwestią istotną z punktu widzenia powodzenia realizowanych przedsięwzięć.

Szkolenie oparte jest o międzynarodowe standardy zarządzania projektami oraz metodyki zarządzania portfelem i programem projektów.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Zbudować zespół zarządzania projektem
 • Podejmować strategiczne decyzje w projekcie
 • Definiować swoje wymagania wobec kierowników projektu
 • Skutecznie kontrolować postęp prac w projekcie zgodnie z założonym planem
 • Zaplanować wdrożenie metodyki (kultury) projektowej

PROGRAM SZKOLENIA

 • Zakres i korzyści stosowania metodyk zarządzania projektami
 • Rola Zarządu i wyższego kierownictwa w zarządzaniu projektem
 • Budowa zespołu zarządzania projektem
 • Reguły konstruowania planu projektu w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu kontroli i bezpieczeństwa projektu
 • Zasady podejmowania decyzji strategicznych w projekcie
 • Elementy zarządzania portfelem i programem projektów
 • Ocena możliwości wdrożenia metodyki zarządzania projektami w organizacji
 • Sposób wdrożenia metodyki omówiony w oparciu o studium przypadku
 • Wymiana doświadczeń i konsultacja rzeczywistych zagadnień projektowych z praktykami zarządzania projektami

Przedstawiony program szkolenia jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb możemy go zmodyfikować, rozszerzyć lub połączyć z innymi oferowanymi przez nas programami szkoleniowymi.

Zapraszamy do kontaktu