ZARZĄDZENIE PROJEKTAMI BADAWCZO ROZWOJOWYMI (B+R)

Home » Zarządzenie Projektami Badawczo Rozwojowymi (B+R)

Badania i Rozwój, które stwarzają firmom zdolność do wdrażania nowych produktów oraz innowacyjnych technologii stanowią o przewadze konkurencyjnej. Sprawne zarządzanie przedsięwzięciami w tym obszarze pozwala ograniczyć ryzyko nietrafionych inwestycji w badania i rozwój.

OPIS SZKOLENIA

Projekty B+R związane z wytworzeniem nowych technologii i produktów mają swoją specyfikę – należy nałożyć zarządczą strukturę na materię, która z założenia jest trudna do zdefiniowania, bo jeszcze nie istnieje. Ograniczeniem tej niepewności jest więc systemowe podejście do identyfikacji projektu i jego kategoryzacji. Czy mamy do czynienia z modyfikacją istniejących technologii, czy wkraczamy na ziemię zupełnie nieznaną? Czy potrafimy zdefiniować rezultat projektu, czy znamy tylko wymagania potencjalnego klienta? A może wręcz odwrotnie mamy ideę i należy znaleźć klienta?

Szereg pytań stoi przed zarządzającymi projektami B+R. Metoda zarządzania projektem powinna stanowić dobrze wyważony środek pomiędzy kontrolą uzasadnienia biznesowego projektu a kreatywnością i niepewnością związaną z innowacyjnymi metodami, technologiami i produktami.

Szkolenie to przygotowuje do właściwej oceny projektu pod kątem specyficznych parametrów projektu B+R takich jak innowacyjność, technologia, złożoność, tempo, poziom ryzyka, koszty. W oparciu o model oceny wybierana jest metoda zarządzania i dostosowane narzędzia oraz techniki. Trenowane są kolejne kroki procesu: od zbudowania uzasadnienia projektu, opisu produktu lub metod, dobór zespołu, oceny ryzyka, tworzenia harmonogramów projektu w niepewnym środowisku, aż po wybór metody realizacji. Omawiane są dobre praktyki i błędy w zarządzaniu dostawcami zewnętrznymi jak również organizowaniu prac własnych zespołów.

Program warsztatów został stworzony przez praktyków i dla praktyków – dla przedsiębiorstw realizujących prace B+R, placówek badawczych, nowych przedsięwzięć (Start Up), czy badań klinicznych, którymi także możemy zarządzać jako projektem. Oparty jest o praktyczne przypadki z firm farmaceutycznych, energetycznych, produkcyjnych.

Zakres i specyfika tego szkolenia oparta jest o „dobre praktyki” zarządzania projektami B+R, określone w wytycznych wiodących metodyk klasycznych w połączeniu z charakterystycznymi dla projektów B+R metodykami adaptacyjnymi z rodziny Agile. Połączenie tych podejść pozwala realizować cele w obszarach biznesowych i rozwojowych oraz  stwarza efektywne narzędzia kontrolowania przedsięwzięć w niepewnym i zmiennym środowisku Badań i Rozwoju.

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI

 • Określać cele projektu w kategoriach mierzalnych rezultatów
 • Dokonywać analizy interesariuszy projektu
 • Budować zespół projektowy wskazując osoby ze środowiska projektu do pełnienia wskazanych w projekcie ról
 • Tworzyć realny harmonogram realizacji projektu
 • Tworzyć realny budżet działań projektowych
 • Przygotować wymaganą, adekwatną do skali i złożoności projektu dokumentację projektową
 • Dokonywać analizy ryzyk w projekcie

PROGRAM SZKOLENIA

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Cykl życia projektu
 • Planowanie projektu
 • Budżetowanie projektu
 • Komunikacja w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zakresem etapu
 • Operacyjne zarządzanie projektem

Przedstawiony program szkolenia jest naszą propozycją. W zależności od Państwa potrzeb możemy go zmodyfikować, rozszerzyć lub połączyć z innymi oferowanymi przez nas programami szkoleniowymi.

Zapraszamy do kontaktu