Zarządzanie projektami przy porannej kawie

podstawy podstaw, czyli pigułka wiedzy o zarządzaniu projektami

zarządzanie projektami

Zeszłej zimy na naszym kanale LinkedIn opublikowaliśmy cykl wpisów dotyczący projektów pod nazwą „zarządzanie projektami przy porannej kawie”. Tak jak w przypadku cyklu o procesach, postanowiliśmy zebrać to w jeden artykuł – tak by dostęp do tych treści był bardziej przystępny.

Zachęcamy również do udziału w krótkim badaniu dojrzałości projektowej organizacji oraz umówienia się na DARMOWĄ konsultację po wypełnieniu ankiety!

Mamy dla Was również do pobrania PIGUŁKĘ WIEDZY. Znajdziecie w niej podstawowe zagadnienia związane z cyklem życia projektu.

Niezależnie od tego, zachęcamy do lektury poniższych zagadnień – razem z pigułką świetnie się uzupełniają!

Co to jest projekt?

Najprościej mówiąc projekt jest

tymczasowym przedsięwzięciem podejmowanym w celu stworzenia unikalnego produktu, usługi lub uzyskania innego rezultatu.

Charakteryzuje się on zdefiniowaną datą rozpoczęcia i zakończenia, jasnym zestawem celów oraz określonym budżetem. Projekty mogą być duże lub małe, proste lub złożone, w zależności od tego, co planujemy osiągnąć.

Projekty są często podejmowane w celu rozwiązania konkretnego problemu lub stworzenia nowych możliwości a co za tym idzie często wymagają współpracy zespołu ludzi o różnych umiejętnościach i wiedzy. Sukces projektu zależy od starannego planowania i realizacji, a także od skutecznej komunikacji i pracy zespołowej.

Proces inicjowania, planowania, realizacji i zamykania pracy zespołu w celu osiągnięcia określonych celów i spełnienia określonych kryteriów sukcesu jest znany pod pojęciem zarządzania projektem. Obejmuje ono wykorzystanie różnych narzędzi, technik i procesów w celu planowania, koordynowania i kontrolowania działań, które są konieczne do ukończenia projektu.

Interesariusze projektu

Są to osoby (lub grupy), które są zainteresowane projektem i jego rezultatem.

Mogą być oni bezpośrednio zaangażowani w projekt lub w jakiś sposób nim „dotknięci”. Typowi interesariusze projektu to m.in.: jego sponsor, członek zespołu projektowego, klient ale też inne osoby czy organizacje, na które projekt ma wpływ.

Sponsor projektu to zazwyczaj osoba lub organizacja, która zapewnia finansowanie projektu i która ma interes w tym, aby projekt zakończył się sukcesem. Sponsor może mieć również określone wymagania lub oczekiwania wobec projektu i może być zaangażowany w podejmowanie decyzji związanych z projektem.

Członkowie zespołu projektowego to osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie prac w ramach projektu. Może to obejmować kierownika projektu, ekspertów merytorycznych oraz innych członków zespołu odpowiedzialnych za różne aspekty projektu. Członkowie zespołu projektowego są zazwyczaj tymi, którzy są najbardziej zaangażowani w codzienną pracę nad projektem i mają najbardziej bezpośredni wpływ na jego sukces lub porażkę.

Kolejną ważną grupą interesariuszy w projekcie są klienci. Są to osoby lub organizacje, które ostatecznie wykorzystają projekt lub odniosą z niego korzyści. Klienci mogą być zewnętrzni w stosunku do organizacji, np. członkowie społeczeństwa, którzy będą korzystać z nowego mostu zbudowanego w ramach projektu, lub mogą być klientami wewnętrznymi, np. pracownicy, którzy będą korzystać z nowego systemu, który jest opracowywany. Dla zespołu projektowego ważne jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, aby zapewnić, że projekt dostarczy im oczekiwane wartości.

Inni interesariusze projektu mogą obejmować agencje regulacyjne, społeczności lokalne oraz inne organizacje lub osoby, na które projekt może mieć jakiś wpływ. Na przykład, projekt polegający na budowie nowej elektrowni może być przedmiotem zainteresowania organizacji ekologicznych i lokalnych mieszkańców, którzy obawiają się potencjalnego wpływu na jakość powietrza i wody. W takich przypadkach ważne jest, aby zespół projektowy nawiązał kontakt z tymi interesariuszami i uwzględnił ich perspektywę w procesie podejmowania decyzji.

Ważne jest, aby zespół projektowy zidentyfikował i zrozumiał potrzeby i oczekiwania wszystkich interesariuszy, aby zapewnić sukces projektu.

Lessons learned

Jako kierownicy projektów nieustannie stajemy w obliczu wyzwań i przeszkód, które sprawdzają nasze umiejętności i zdolności. Jedną z najcenniejszych rzeczy, do której staramy się przekonywać na naszych szkoleniach, jest znaczenie wyciągania wniosków w procesie zarządzania projektem. Po zakończeniu każdego projektu należy poświęcić czas na refleksję nad tym, co poszło dobrze a co nie oraz co można poprawić w przyszłości.


Pomaga to nie tylko zapewnić sukces przyszłych projektów, ale także budować kulturę ciągłego doskonalenia w organizacji. Dzięki regularnej analizie i wyciąganiu wniosków, możemy zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wprowadzić korekty do naszych procesów i podejść.
Wyciągnięte wnioski mogą również dostarczyć cennych spostrzeżeń dla bieżących projektów. Dzięki regularnemu przeglądowi i aktualizacji naszego „dokumentu” z wnioskami możemy zidentyfikować potencjalne wyzwania i ryzyka oraz podjąć kroki w celu ich złagodzenia, zanim staną się poważnymi problemami.
Wartość lessons learned w zarządzaniu projektami jest nie do przecenienia. Nie jest to tylko kolejny krok do odhaczenia na koniec projektu, ale kluczowa część całego procesu zarządzania projektem, która może pomóc w ciągłym doskonaleniu i zapewnić sukces zarówno bieżących, jak i przyszłych projektów.

Kamienie milowe

Kamień milowy projektu to znaczące wydarzenie lub osiągnięcie w projekcie, które oznacza zakończenie określonej fazy lub zadania. Kamienie milowe są zwykle używane do mierzenia postępu i pomagania zespołom w utrzymaniu się na drodze do osiągnięcia celów projektu.

Jedną z kluczowych korzyści płynących z zastosowania kamieni milowych jest to, że zapewniają one zespołowi jasne, możliwe do zrealizowania cele. Poprzez rozbicie dużego projektu na mniejsze, bardziej wykonalne zadania, zespoły mogą skupić się na osiągnięciu każdego kamienia milowego po kolei, zamiast próbować zmierzyć się z całym projektem naraz. Może to pomóc w zwiększeniu produktywności i zmniejszyć ryzyko wypalenia wśród członków zespołu.

Dzięki kamieniom milowym możemy w łatwy sposób śledzić postępy i upewniać się, że projekt idzie do przodu. Poprzez ich regularny przegląd i aktualizację, zespoły mogą identyfikować potencjalne blokady i podjąć kroki w celu ich pokonania. Może to pomóc utrzymać projekt w harmonogramie i uniknąć kosztownych opóźnień.

Oprócz tych korzyści, kamienie milowe mogą również pomóc w poprawie komunikacji i współpracy w zespole. Wyznaczając jasne, mierzalne cele i regularnie analizując postępy, zespoły mogą pozostać zgrane i skoncentrowane na osiągnięciu głównych celów projektu.

Ogólnie rzecz biorąc, kamienie milowe projektu są niezbędnym narzędziem do zarządzania złożonymi projektami i zapewnienia, że zostaną one ukończone na czas i w założonym budżecie.

Ryzyko

Dla kierownika projektu, jednym z kluczowych obowiązków jest identyfikacja i zarządzanie potencjalnym ryzykiem dla naszych projektów. Jak jednak robić to skutecznie?

Oto kilka wskazówek dotyczących właściwego radzenia sobie z ryzykiem projektowym:

1. Identyfikuj potencjalne ryzyko już na wczesnym etapie planowania projektu. Jest to czas na zastanowienie się nad tym, co może pójść nie tak i na wprowadzenie strategii zapobiegających lub łagodzących te ryzyka.

2. Opracuj plan zarządzania ryzykiem. Plan ten powinien określać sposób identyfikacji, oceny i reagowania na ryzyko w trakcie realizacji projektu. Powinien on obejmować proces regularnego monitorowania ryzyka oraz wprowadzania wszelkich niezbędnych zmian do planu.

3. Należy otwarcie komunikować się z zespołem i interesariuszami. Informuj wszystkich o potencjalnych zagrożeniach i sposobach ich eliminacji. Pomoże to zapewnić, że wszyscy są po tej samej stronie i współpracują w celu zarządzania ryzykiem.

4. Bądź proaktywny w swoich działaniach związanych z zarządzaniem ryzykiem. Nie czekaj, aż ryzyko się zmaterializuje, zanim podejmiesz działania. Regularnie monitoruj ryzyko i w razie potrzeby podejmuj kroki, aby mu zapobiec lub je ograniczyć.

Pamiętaj, że nie istnieją projekty wolne od ryzyka. Nawet przy najlepiej ułożonych planach, ryzyko może się pojawić. Należy być przygotowanym na dostosowanie planu i reakcji w razie potrzeby, aby utrzymać projekt na właściwych torach.

Budżetowanie

Budżetowanie w projekcie to proces planowania i zarządzania wydatkami w ramach realizacji określonych celów i zadań projektu. Jest to ważny element zarządzania projektem, ponieważ pozwala on ustalić, ile środków finansowych jest potrzebnych na realizację projektu, a także pozwala na monitorowanie wydatków i ewentualne korekty w miarę postępów w realizacji projektu.

Podczas tworzeniu budżetu projektu należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z realizacją projektu, takie jak koszty pracy, materiały, narzędzia i sprzęt, podróże służbowe, opłaty licencyjne itp. Dobrze jest uwzględnić rezerwy na nieprzewidziane wydatki oraz uwzględnić ryzyko, że projekt może przekroczyć zaplanowany budżet.

Budżet projektu powinien być ustalany na początku projektu i aktualizowany na bieżąco w trakcie jego trwania. W tym celu należy regularnie monitorować wydatki i porównywać je z zaplanowanymi. Jeśli rzeczywiste wydatki przekraczają zaplanowane kwoty, należy zidentyfikować przyczyny tego zjawiska i podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec dalszemu wzrostowi kosztów.
Pamiętaj, że dobre budżetowanie jest kluczem do sukcesu projektu. Dzięki niemu możesz lepiej zarządzać finansami projektu i uniknąć niepotrzebnych wydatków. Ponadto, dobrze zarządzany budżet pomoże Ci lepiej zrozumieć koszty związane z realizacją projektu i lepiej planować przyszłe projekty.

Kick off

Spotkanie KICK OFF to pierwsze oficjalne spotkanie zespołu projektowego, które ma na celu rozpoczęcie prac nad projektem. Omawia się na nim cele i założenia projektu a także pozwala zapoznać się z całością projektu i zrozumieć, jak poszczególne elementy się ze sobą łączą.


Na takim spotkaniu obecni są zazwyczaj przedstawiciele zarządu firmy, kierownik projektu oraz osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Podczas tego spotkania przedstawiane są także role i obowiązki poszczególnych uczestników oraz ustalany jest wstępny harmonogram prac.
Kick off projektu to również doskonała okazja do nawiązania współpracy między członkami zespołu oraz do ustalenia sposobów komunikacji i wymiany informacji. Warto również zaplanować kilka chwil na integrację i nawiązanie bliższych relacji, co może pomóc w budowaniu zgranego i skutecznego zespołu.
Podsumowując, spotkanie kick off to ważne wydarzenie, które pozwala na rozpoczęcie prac nad projektem w sposób skoordynowany i efektywny. Jest to także doskonała okazja do nawiązania współpracy i wymiany pomysłów pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu projektowego.

Cel

Wyznaczanie celu projektu jest kluczowym etapem w jego tworzeniu. Cel projektu służy jako swego rodzaju przewodnik dla zespołu projektowego w całym cyklu życia projektu. Mając jasno określony cel, można lepiej zaplanować i zorganizować pracę, a także łatwiej monitorować postępy i osiągać sukces.


Aby wyznaczyć cel projektu, należy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:
❓ Dlaczego tworzymy ten projekt? Jaki problem chcemy rozwiązać lub jaki rezultat chcemy osiągnąć?
❓ Kto będzie korzystać z projektu? Czy będą to osoby indywidualne, czy może cała organizacja?
❓ Jakie są nasze ograniczenia? Czas, budżet, zasoby ludzkie itp.
❓ Czy cel projektu jest realistyczny i osiągalny w ramach naszych ograniczeń?
Po odpowiedzi na te pytania, można sformułować cel projektu w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich zaangażowanych osób. Ważne jest, aby w proces wyznaczania celów zaangażować kluczowych interesariuszy. Gwarantuje to, że będzie on zgodny z potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy oraz że jest akceptowany przez zespół projektowy.
Cel projektu powinien być mierzalny, tzn. powinno być możliwe jednoznaczne określenie, czy został osiągnięty, czy też nie.
Podsumowując, ustalenie jasnego i osiągalnego celu projektu jest kluczowym krokiem do sukcesu każdego projektu. Ważne jest, aby rozważyć konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele, zaangażować kluczowych interesariuszy i regularnie przeglądać cel w trakcie trwania projektu.

Jeśli jesteście zainteresowani tematami związanymi z zarządzaniem projektami, zapraszamy na naszą stronę – znajdziecie na niej szereg usług i szkoleń związanych z tą tematyką, które chętnie dla Was zrealizujemy!

W szczególności zachęcamy do tego by spojrzeć na szkolenie z zakresu zarządzania projektami – mamy terminy otwartych szkoleń jeszcze tej jesieni.

Spodobał Ci się nasz artykuł? Będzie nam miło jeśli udostępnisz go w swoim środowisku!

Zapraszamy również na nasz kanał na LinkedIn gdzie dzielimy się wiedzą z różnych obszarów naszej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *